Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Leaderfox gedeponeerd bij Kamer van Koophandel op 63738325 2015 te Rotterdam.

Artikel 11. Aflevering

11.1. Een overeengekomen (af)leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11.2. Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging van de zaken als bedoeld in lid 4 en lid 5 van dit artikel dan wel de dag waarop de zaken worden afgehaald.

11.3. Bij overschrijding van een overeengekomen c.q. met inachtneming van art. 13. lid 2 verlengde (af)leveringstermijn, kan de Koper Leaderfox schriftelijk in gebreke stellen. De Onderneming is ten aanzien van de (af)levering pas in verzuim indien de Onderneming vervolgens nalaat (af) te leveren binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke nadere termijn. Deze redelijke nadere termijn bedraagt tenminste zes weken. Indien Leaderfox binnen deze redelijke nadere termijn de zaken nog niet heeft (af)geleverd, is de koper bevoegd de overeenkomst voor zover deze niet is nagekomen, te ontbinden. Als Leaderfox de overeenkomst reeds ten dele is nagekomen, zal de Koper het reeds geleverde gedeelte van de zaak behouden en de daarvoor verschuldigde koopprijs voldoen tenzij de Koper aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de Koper niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet leveren van de resterende zaken. In het laatste geval heeft de Koper de bevoegdheid de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd was voor rekening en risico van de Koper aan Leaderfox terug te zenden. Overschrijding van een (af)leveringstermijn door Leaderfox geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.

11.4. De producten zullen, voor zoveel de Koper in Nederland is gevestigd, door Leaderfox bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar, het bij Leaderfox bekende adres van de Koper. Indien de Koper niet in Nederland is gevestigd zullen de producten door Leaderfox doch voor risico en rekening van de Koper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Leaderfox bekende adres van de Koper.

11.5. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze worden bezorgd tenzij de Onderneming eerder dan overeengekomen aflevert.Indien de Koper verzuimt de zaken op het in lid 6 bedoelde moment in ontvangst te nemen geraakt de Koper reeds daardoor in verzuim. Leaderfox is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan. De Koper is verplicht aan de Onderneming de opslagkosten volgens het bij de Onderneming gebruikelijke c.q. het aan de Onderneming in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De Koper is niet bevoegd betaling van de onderhavige zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering. Onverminderd het recht van Leaderfox op vergoeding van alle kosten en schade, waaronder voormelde opslagkosten, is Leaderfox in de in de eerste zin van dit lid aangeduide gevallen ook gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.6. De Koper is verplicht na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien niet terstond -uiterlijk binnen 24 uur- na aflevering van de zaken door de Koper over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de Koper bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na constatering schriftelijk aan Leaderfox te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Leaderfox ter zake van die tekortkomingen c.q. gebreken.

Neem contact op

Stuur ons een mail en wij nemen zsm contact met u op!

Niet te lezen? Klik hier. captcha txt
0